Dla wspólnot mieszkaniowych
W ramach zarządzania nieruchomością wspólną w imieniu i na rzecz Wspólnoty proponujemy Państwu:
 

Przejęcie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty.

 

Obsługa rachunkowo-finansowa:

- Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów.

- Prowadzenie rozliczeń oraz regulowanie ze środków Wspólnoty należności za dostawę mediów.

- Pobieranie oraz windykacja wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

- Dokonywanie rozliczeń i czynności zapłaty za prace remontowe lub usługi świadczone na rzecz nieruchomości.

- Pobieranie i windykacja należności stanowiących przychody z nieruchomości.

- Sporządzanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji planu gospodarczego zatwierdzonego prawomocną uchwałą właścicieli.

- Przygotowanie rocznych budżetów Wspólnoty.

- Organizowanie corocznych zebrań właścicieli.

- Zapewnienie ubezpieczenia części wspólnych nieruchomości od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty.

- Kontrola realizacji umów z dostawcami mediów zawartych przez Wspólnotę.

- Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości nieruchomości.wspólnej oraz otoczenia.

 

Obsługa techniczna:

- Nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej.

- Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej dla usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.

- Nadzór nad pracami remontowymi przeprowadzonymi na podstawie Uchwał Wspólnoty.

- Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy "Prawo budowlane".

 

 

 

 

Copyright ZWIZD