Do pobrania
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (doc)
UMOWA O ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI (pdf)
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (pdf)
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w drodze zamiany (pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf)
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (pdf)
Wniosek o zawarcie w drodze zamiany umowy najmu lokalu mieszkalnego (pdf)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf)
Poradnik, jak oszczędzać wodę? (pdf)
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TELEKOMUNIKACYJNYCH O AKTUALNYCH WARUNKACH ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI (pdf)
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODOZRZESZENIA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW W KATOWICACH
 
1. Jeśli Pan/Pani jest: członkiem Zrzeszenia, właścicielem nieruchomości zarządzanej przez Zrzeszenie, najemcą lub lokatorem korzystającym z lokalu zarządzanego przez Zrzeszenie, usługodawcą ewentualnie osobą która podpisała jakąkolwiek umowę ze Zrzeszeniem informacje zawarte w klauzuli informacyjnej dotyczą Pana.Pani osoby.
2. Zrzeszenie oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych osób o których mowa w ust. 1 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO").
3. W przypadku pytań i wszelkich kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych na następujące dane kontaktowe: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach, pl. Wolności 9, 40-078 Katowice zarejestrowane w KRS 0000215948, tel. 032 258 69 69, adres mailowy poczta@zwizd.com  (art. 13 ust.1 lit. a RODO)
4. Zrzeszenie oświadcza, że Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i f RODO jedynie (art. 13 ust.1 lit. b RODO):a) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zawarej Umowy.b) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania prawnie uzasadnionych zadań Administratora Danych Osobowych,
5. Pod pojęciem realizowania prawnie uzasadnionych zadań Administratora Danych Osobowych w ramach których może dochodzić do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 lit b) należy rozumieć wykonywanie zarządzania nieruchomościami , najmu czy korzystania z lokali w zarządzanych nieruchomościach (art. 13 ust.1 lit. d RODO)
6. Zrzeszenie oświadcza ponadto, że:a) Przetwarzane Dane Osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, o których mowa w ust. 4,b) Dane Osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa lub o ile nie zostanie wyrażona zgoda na ich przekazanie, z zastrzeżeniem lit. c, c) Dane Osobowe mogą być przekazywane jako odbiorcy danych osobowych dostawcom mediów i usług na zarządzaną nieruchomość, organom samorządowym i państwowym oraz odpowiednio bądź współwłaścicielom nieruchomości bądź  najemcy lokalu w zakresie w jakim jest to konieczne dla zapewnienia dostawy mediów i usług na nieruchomości i wykonywania zarządzania nieruchomością (art. 13 ust.1 lit. e RODO)d) Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.e) Dane Osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7. Zrzeszenie podaje, że dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizowania celów, o których mowa w ust. 4 i zasadniczo nie dłużej niż przez 10 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zrzeszenie zaprzestało realizowania celów, o których mowa w ust. 4, chyba że na mocy przepisów prawa  z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp. wymagany jest dłuższy okres, to w takim wypadku zgodnie z tymi wymaganiami.(art. 13 ust.2 lit. a RODO).
8. Każdy zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 13 ust.2 lit. b i d, RODO).
9. Zrealizowanie niektórych praw zainteresowanego może nastąpić tylko i wyłącznie, wraz z zaprzestaniem przez Zrzeszenie wykonywania oznaczonych czynności na rzecz zainteresowanego (art. 13 ust.2 lit. e RODO).
 
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicachpl. Wolności 9, 40-078 Katowice
Copyright ZWIZD